YouTubers Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI

Scarce

1,2 M megtekintés181

  Leave a Like if you enjoyed the video!
  Subscribe to stay updated with news! ► bit.ly/SubtoScarce

  Follow my Instagram! scarce
  Follow me on Twitter! JohnScarce

  Közzététel: 9 hónapja

  Megjegyzés

  1. Infinity Shroud

   Scarce saying that KSI beat Logan Paul *insert clip of the draw*

  2. VoltMC

   I want to see jake Paul get destroyed by JJ

  3. Aj S

   keem star is so dumb

  4. E

   1,189,559th viewer

  5. CLIPZY

   HUfastrs Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI 1,177,663 views Scarce 3.05M subscribers Up next Autoplay 14:27 HUfastr Gets Cancelled... Jeffree Star, Pokimane, David Dobrik, H3H3, Billy Mitchell, FaZe Adapt Scarce 1M views Causes, Symptoms & Remedies AD results.healthprep.com 15:59 HUfastr Getting SUED? Donut Operator, Suzy Lu, Pokimane, iNabber, Destiny Scarce 867K views 2:01:48 LIFE IS CRINGE - Life Is Strange - S2E01 PewDiePie 8.4M views 12:06 HUfastrs SPEAK OUT About THIS... Logan Paul, DanTDM, KSI, TwoMad Scarce 1.2M views 9:27 WHAT HAPPENED TO CEEDAY? ReddxLogic Recommended for you New 15:45 CallMeCarson Donates for Katerino... KSI Gets NUMBER ONE! H3H3 vs Keemstar Boxing Match? Scarce 1.4M views 1:05:41 ANOTHER HOUR OF FITZ Misfits Compilations 7.8M views 15:20 CLICK SILENT CHALLENGE! Click 8.8M views 38:57 I Hosted my Kiwiz Cup FINALS for $2,000 in Fortnite... (3 MILLION Subscribers Fortnite Tournament) Kiwiz 2.6M views 12:37 Ninja Calls Him Out... xQc, Alinity, Shane Dawson, Tati Westbrook, Jeffree Star Scarce 687K views New 10:37 HUfastrs Career RUINED Over This... FaZe, H3H3, KSI, Jake Paul Scarce 1.1M views 17:48 Tfue is Jacked... Twitch SUED for $25 Million, PewDiePie, David Dobrik, TimTheTatman, Dunkey Scarce 1.1M views New Comments • 4,360 Add a public comment... Virtual_ZONIC Gbbgdbdgbgrbdgnrgnrgnrgndgngrnngrngdndgnndgngdndgnndgzngdngfngfn gfngfnfgnfhnfgnfgnfgnfg gr8 th gr8 right. Gr8 thing when th gr8 th gr8 gr8 gr8 gr8 th gr8 h f th gr8 th gr8 grange gr8 fhnrhnbynrhnrhnfhnrynyrnyrnhrnrhnhrnhfnfhfhnhrnhrnrhnytnhrnhtnhr nhrnhrnutntunhtntnthnthnhf th gr8 gr8 gr8 gr8 gfngndgdngndgdngdngrnrgngrndgndgngrngdngdnhf dgnffgsjrgsjfhdjdhfjhfjddhgmhgdjhdtjsthjshjfhdgjshjfhefjehfjfjjh tjfhskusfkyjetyjr dyrhfydnjgdnhgjffyjnnydynrdjdryjnrydjndgjngfj fjgnyfjnfthnhfjnyfnyrjntyjnndyfjnyyfjnydjnydjnyjfynhtthnfgdjfntfhnhrtbhtdbtfhbtdhbrthbdthbyfhbbfgjhdybrgjbfggfgfjbgfjbfydhbyfhbtrhbhftdbtdhbthbfdfthbfthbdthbgfhbgfhbgfhbgdhbbdthbtdhrthbrtrbttfhbtrhbthbftfnhhchxfgxgzcgxzfdzjjfdzdfjztristeisjteatdjzdtaursuatdzurhszrusRsuzrdzuursSruHdsFshzrusztduzfhdzfhdzfdhztdzufhdzfhdzydfzsydgdsdgsdxg,gdxgdxgdxgdxgdxgcxdgxggdxgdxydxdxgdgxgdxgdxdgxdxggdxgdxfgfxfchhfxghfgxgfxggfxgfxhfxggfxyfdyfdyfdyufdhfdggfdufgudfhudfhjdfdgddfhgghhdffdhdghgdfhgffdhfgdfdgbdfghfdghfdhfdhdfghfdhhgdhhfdghfdfhfgdhfdfdhgfdfddfdfgdfdhfdgfhdhfdhfgdhdfghdffgcfhdhfdfdhfdhfgdhfgdhhfhdfdhfgdhfdhdfhhdfhdfhfdfdhfgxhfghdfhdfghdgdgffxgfgxgdffdghhxdfghfcfcfgdhfdhdfghdfggfhfhdghdhfghxfghdfghdhdffhdffgfdhfddghfdgfghdfdghfhdfhdfghdfgdhfhhdftdyjfhddfhfhdfghjfghdhhgdhfdfhdhfghdfhdfyuddfyutydufgdughhdfdfdghfdhfhdhfxfgdfdhdfhfdhfdfgdfdghfghdfhydfgdfghfggfdgfxutfusdtusfysidgusgdsudzgjjdgzjdgzgdzjdzgjdgjzjdgzdgzjdgjzjdtzdtzjgjdzjdfzdfjzdgzjjdfzdzfhdfjzdfjzfhszdzfjdzfjjdfzzdfdjzdzfjdfzjjdgzjtdzdtjzdtjztdzdzfjdfzhtdzdzttdjzdztuutszstuzdtuzutdzjztdtdzujfzdfjszfszhfsSzfhsfhzfshzfshzdztjtdjztjdztudzfdzfdhzfhszfhsztdzuudtzudfzszfufhszsfhzhrszhfszthszsfhztshzstuzsztjfjsztjszjztdutdzduztzdfsztjfshzfhsFshStjzdtjzdtjztdjzdtjzdztdztjd

  6. CLIPZY

   HUfastrs Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI 1,177,663 views Scarce 3.05M subscribers Up next Autoplay 14:27 HUfastr Gets Cancelled... Jeffree Star, Pokimane, David Dobrik, H3H3, Billy Mitchell, FaZe Adapt Scarce 1M views Causes, Symptoms & Remedies AD results.healthprep.com 15:59 HUfastr Getting SUED? Donut Operator, Suzy Lu, Pokimane, iNabber, Destiny Scarce 867K views 2:01:48 LIFE IS CRINGE - Life Is Strange - S2E01 PewDiePie 8.4M views 12:06 HUfastrs SPEAK OUT About THIS... Logan Paul, DanTDM, KSI, TwoMad Scarce 1.2M views 9:27 WHAT HAPPENED TO CEEDAY? ReddxLogic Recommended for you New 15:45 CallMeCarson Donates for Katerino... KSI Gets NUMBER ONE! H3H3 vs Keemstar Boxing Match? Scarce 1.4M views 1:05:41 ANOTHER HOUR OF FITZ Misfits Compilations 7.8M views 15:20 CLICK SILENT CHALLENGE! Click 8.8M views 38:57 I Hosted my Kiwiz Cup FINALS for $2,000 in Fortnite... (3 MILLION Subscribers Fortnite Tournament) Kiwiz 2.6M views 12:37 Ninja Calls Him Out... xQc, Alinity, Shane Dawson, Tati Westbrook, Jeffree Star Scarce 687K views New 10:37 HUfastrs Career RUINED Over This... FaZe, H3H3, KSI, Jake Paul Scarce 1.1M views 17:48 Tfue is Jacked... Twitch SUED for $25 Million, PewDiePie, David Dobrik, TimTheTatman, Dunkey Scarce 1.1M views New Comments • 4,360 Add a public comment... Virtual_ZONIC Gbbgdbdgbgrbdgnrgnrgnrgndgngrnngrngdndgnndgngdndgnndgzngdngfngfn gfngfnfgnfhnfgnfgnfgnfg gr8 th gr8 right. Gr8 thing when th gr8 th gr8 gr8 gr8 gr8 th gr8 h f th gr8 th gr8 grange gr8 fhnrhnbynrhnrhnfhnrynyrnyrnhrnrhnhrnhfnfhfhnhrnhrnrhnytnhrnhtnhr nhrnhrnutntunhtntnthnthnhf th gr8 gr8 gr8 gr8 gfngndgdngndgdngdngrnrgngrndgndgngrngdngdnhf dgnffgsjrgsjfhdjdhfjhfjddhgmhgdjhdtjsthjshjfhdgjshjfhefjehfjfjjh tjfhskusfkyjetyjr dyrhfydnjgdnhgjffyjnnydynrdjdryjnrydjndgjngfj fjgnyfjnfthnhfjnyfnyrjntyjnndyfjnyyfjnydjnydjnyjfynhtthnfgdjfntfhnhrtbhtdbtfhbtdhbrthbdthbyfhbbfgjhdybrgjbfggfgfjbgfjbfydhbyfhbtrhbhftdbtdhbthbfdfthbfthbdthbgfhbgfhbgfhbgdhbbdthbtdhrthbrtrbttfhbtrhbthbftfnhhchxfgxgzcgxzfdzjjfdzdfjztristeisjteatdjzdtaursuatdzurhszrusRsuzrdzuursSruHdsFshzrusztduzfhdzfhdzfdhztdzufhdzfhdzydfzsydgdsdgsdxg,gdxgdxgdxgdxgdxgcxdgxggdxgdxydxdxgdgxgdxgdxdgxdxggdxgdxfgfxfchhfxghfgxgfxggfxgfxhfxggfxyfdyfdyfdyufdhfdggfdufgudfhudfhjdfdgddfhgghhdffdhdghgdfhgffdhfgdfdgbdfghfdghfdhfdhdfghfdhhgdhhfdghfdfhfgdhfdfdhgfdfddfdfgdfdhfdgfhdhfdhfgdhdfghdffgcfhdhfdfdhfdhfgdhfgdhhfhdfdhfgdhfdhdfhhdfhdfhfdfdhfgxhfghdfhdfghdgdgffxgfgxgdffdghhxdfghfcfcfgdhfdhdfghdfggfhfhdghdhfghxfghdfghdhdffhdffgfdhfddghfdgfghdfdghfhdfhdfghdfgdhfhhdftdyjfhddfhfhdfghjfghdhhgdhfdfhdhfghdfhdfyuddfyutydufgdughhdfdfdghfdhfhdhfxfgdfdhdfhfdhfdfgdfdghfghdfhydfgdfghfggfdgfxutfusdtusfysidgusgdsudzgjjdgzjdgzgdzjdzgjdgjzjdgzdgzjdgjzjdtzdtzjgjdzjdfzdfjzdgzjjdfzdzfhdfjzdfjzfhszdzfjdzfjjdfzzdfdjzdzfjdfzjjdgzjtdzdtjzdtjztdzdzfjdfzhtdzdzttdjzdztuutszstuzdtuzutdzjztdtdzujfzdfjszfszhfsSzfhsfhzfshzfshzdztjtdjztjdztudzfdzfdhzfhszfhsztdzuudtzudfzszfufhszsfhzhrszhfszthszsfhztshzstuzsztjfjsztjszjztdutdzduztzdfsztjfshzfhsFshStjzdtjzdtjztdjzdtjzdztdztjd

  7. CLIPZY

   HUfastrs Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI 1,177,663 views Scarce 3.05M subscribers Up next Autoplay 14:27 HUfastr Gets Cancelled... Jeffree Star, Pokimane, David Dobrik, H3H3, Billy Mitchell, FaZe Adapt Scarce 1M views Causes, Symptoms & Remedies AD results.healthprep.com 15:59 HUfastr Getting SUED? Donut Operator, Suzy Lu, Pokimane, iNabber, Destiny Scarce 867K views 2:01:48 LIFE IS CRINGE - Life Is Strange - S2E01 PewDiePie 8.4M views 12:06 HUfastrs SPEAK OUT About THIS... Logan Paul, DanTDM, KSI, TwoMad Scarce 1.2M views 9:27 WHAT HAPPENED TO CEEDAY? ReddxLogic Recommended for you New 15:45 CallMeCarson Donates for Katerino... KSI Gets NUMBER ONE! H3H3 vs Keemstar Boxing Match? Scarce 1.4M views 1:05:41 ANOTHER HOUR OF FITZ Misfits Compilations 7.8M views 15:20 CLICK SILENT CHALLENGE! Click 8.8M views 38:57 I Hosted my Kiwiz Cup FINALS for $2,000 in Fortnite... (3 MILLION Subscribers Fortnite Tournament) Kiwiz 2.6M views 12:37 Ninja Calls Him Out... xQc, Alinity, Shane Dawson, Tati Westbrook, Jeffree Star Scarce 687K views New 10:37 HUfastrs Career RUINED Over This... FaZe, H3H3, KSI, Jake Paul Scarce 1.1M views 17:48 Tfue is Jacked... Twitch SUED for $25 Million, PewDiePie, David Dobrik, TimTheTatman, Dunkey Scarce 1.1M views New Comments • 4,360 Add a public comment... Virtual_ZONIC Gbbgdbdgbgrbdgnrgnrgnrgndgngrnngrngdndgnndgngdndgnndgzngdngfngfn gfngfnfgnfhnfgnfgnfgnfg gr8 th gr8 right. Gr8 thing when th gr8 th gr8 gr8 gr8 gr8 th gr8 h f th gr8 th gr8 grange gr8 fhnrhnbynrhnrhnfhnrynyrnyrnhrnrhnhrnhfnfhfhnhrnhrnrhnytnhrnhtnhr nhrnhrnutntunhtntnthnthnhf th gr8 gr8 gr8 gr8 gfngndgdngndgdngdngrnrgngrndgndgngrngdngdnhf dgnffgsjrgsjfhdjdhfjhfjddhgmhgdjhdtjsthjshjfhdgjshjfhefjehfjfjjh tjfhskusfkyjetyjr dyrhfydnjgdnhgjffyjnnydynrdjdryjnrydjndgjngfj fjgnyfjnfthnhfjnyfnyrjntyjnndyfjnyyfjnydjnydjnyjfynhtthnfgdjfntfhnhrtbhtdbtfhbtdhbrthbdthbyfhbbfgjhdybrgjbfggfgfjbgfjbfydhbyfhbtrhbhftdbtdhbthbfdfthbfthbdthbgfhbgfhbgfhbgdhbbdthbtdhrthbrtrbttfhbtrhbthbftfnhhchxfgxgzcgxzfdzjjfdzdfjztristeisjteatdjzdtaursuatdzurhszrusRsuzrdzuursSruHdsFshzrusztduzfhdzfhdzfdhztdzufhdzfhdzydfzsydgdsdgsdxg,gdxgdxgdxgdxgdxgcxdgxggdxgdxydxdxgdgxgdxgdxdgxdxggdxgdxfgfxfchhfxghfgxgfxggfxgfxhfxggfxyfdyfdyfdyufdhfdggfdufgudfhudfhjdfdgddfhgghhdffdhdghgdfhgffdhfgdfdgbdfghfdghfdhfdhdfghfdhhgdhhfdghfdfhfgdhfdfdhgfdfddfdfgdfdhfdgfhdhfdhfgdhdfghdffgcfhdhfdfdhfdhfgdhfgdhhfhdfdhfgdhfdhdfhhdfhdfhfdfdhfgxhfghdfhdfghdgdgffxgfgxgdffdghhxdfghfcfcfgdhfdhdfghdfggfhfhdghdhfghxfghdfghdhdffhdffgfdhfddghfdgfghdfdghfhdfhdfghdfgdhfhhdftdyjfhddfhfhdfghjfghdhhgdhfdfhdhfghdfhdfyuddfyutydufgdughhdfdfdghfdhfhdhfxfgdfdhdfhfdhfdfgdfdghfghdfhydfgdfghfggfdgfxutfusdtusfysidgusgdsudzgjjdgzjdgzgdzjdzgjdgjzjdgzdgzjdgjzjdtzdtzjgjdzjdfzdfjzdgzjjdfzdzfhdfjzdfjzfhszdzfjdzfjjdfzzdfdjzdzfjdfzjjdgzjtdzdtjzdtjztdzdzfjdfzhtdzdzttdjzdztuutszstuzdtuzutdzjztdtdzujfzdfjszfszhfsSzfhsfhzfshzfshzdztjtdjztjdztudzfdzfdhzfhszfhsztdzuudtzudfzszfufhszsfhzhrszhfszthszsfhztshzstuzsztjfjsztjszjztdutdzduztzdfsztjfshzfhsFshStjzdtjzdtjztdjzdtjzdztdztjd

  8. CLIPZY

   HUfastrs Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI 1,177,663 views Scarce 3.05M subscribers Up next Autoplay 14:27 HUfastr Gets Cancelled... Jeffree Star, Pokimane, David Dobrik, H3H3, Billy Mitchell, FaZe Adapt Scarce 1M views Causes, Symptoms & Remedies AD results.healthprep.com 15:59 HUfastr Getting SUED? Donut Operator, Suzy Lu, Pokimane, iNabber, Destiny Scarce 867K views 2:01:48 LIFE IS CRINGE - Life Is Strange - S2E01 PewDiePie 8.4M views 12:06 HUfastrs SPEAK OUT About THIS... Logan Paul, DanTDM, KSI, TwoMad Scarce 1.2M views 9:27 WHAT HAPPENED TO CEEDAY? ReddxLogic Recommended for you New 15:45 CallMeCarson Donates for Katerino... KSI Gets NUMBER ONE! H3H3 vs Keemstar Boxing Match? Scarce 1.4M views 1:05:41 ANOTHER HOUR OF FITZ Misfits Compilations 7.8M views 15:20 CLICK SILENT CHALLENGE! Click 8.8M views 38:57 I Hosted my Kiwiz Cup FINALS for $2,000 in Fortnite... (3 MILLION Subscribers Fortnite Tournament) Kiwiz 2.6M views 12:37 Ninja Calls Him Out... xQc, Alinity, Shane Dawson, Tati Westbrook, Jeffree Star Scarce 687K views New 10:37 HUfastrs Career RUINED Over This... FaZe, H3H3, KSI, Jake Paul Scarce 1.1M views 17:48 Tfue is Jacked... Twitch SUED for $25 Million, PewDiePie, David Dobrik, TimTheTatman, Dunkey Scarce 1.1M views New Comments • 4,360 Add a public comment... Virtual_ZONIC Gbbgdbdgbgrbdgnrgnrgnrgndgngrnngrngdndgnndgngdndgnndgzngdngfngfn gfngfnfgnfhnfgnfgnfgnfg gr8 th gr8 right. Gr8 thing when th gr8 th gr8 gr8 gr8 gr8 th gr8 h f th gr8 th gr8 grange gr8 fhnrhnbynrhnrhnfhnrynyrnyrnhrnrhnhrnhfnfhfhnhrnhrnrhnytnhrnhtnhr nhrnhrnutntunhtntnthnthnhf th gr8 gr8 gr8 gr8 gfngndgdngndgdngdngrnrgngrndgndgngrngdngdnhf dgnffgsjrgsjfhdjdhfjhfjddhgmhgdjhdtjsthjshjfhdgjshjfhefjehfjfjjh tjfhskusfkyjetyjr dyrhfydnjgdnhgjffyjnnydynrdjdryjnrydjndgjngfj fjgnyfjnfthnhfjnyfnyrjntyjnndyfjnyyfjnydjnydjnyjfynhtthnfgdjfntfhnhrtbhtdbtfhbtdhbrthbdthbyfhbbfgjhdybrgjbfggfgfjbgfjbfydhbyfhbtrhbhftdbtdhbthbfdfthbfthbdthbgfhbgfhbgfhbgdhbbdthbtdhrthbrtrbttfhbtrhbthbftfnhhchxfgxgzcgxzfdzjjfdzdfjztristeisjteatdjzdtaursuatdzurhszrusRsuzrdzuursSruHdsFshzrusztduzfhdzfhdzfdhztdzufhdzfhdzydfzsydgdsdgsdxg,gdxgdxgdxgdxgdxgcxdgxggdxgdxydxdxgdgxgdxgdxdgxdxggdxgdxfgfxfchhfxghfgxgfxggfxgfxhfxggfxyfdyfdyfdyufdhfdggfdufgudfhudfhjdfdgddfhgghhdffdhdghgdfhgffdhfgdfdgbdfghfdghfdhfdhdfghfdhhgdhhfdghfdfhfgdhfdfdhgfdfddfdfgdfdhfdgfhdhfdhfgdhdfghdffgcfhdhfdfdhfdhfgdhfgdhhfhdfdhfgdhfdhdfhhdfhdfhfdfdhfgxhfghdfhdfghdgdgffxgfgxgdffdghhxdfghfcfcfgdhfdhdfghdfggfhfhdghdhfghxfghdfghdhdffhdffgfdhfddghfdgfghdfdghfhdfhdfghdfgdhfhhdftdyjfhddfhfhdfghjfghdhhgdhfdfhdhfghdfhdfyuddfyutydufgdughhdfdfdghfdhfhdhfxfgdfdhdfhfdhfdfgdfdghfghdfhydfgdfghfggfdgfxutfusdtusfysidgusgdsudzgjjdgzjdgzgdzjdzgjdgjzjdgzdgzjdgjzjdtzdtzjgjdzjdfzdfjzdgzjjdfzdzfhdfjzdfjzfhszdzfjdzfjjdfzzdfdjzdzfjdfzjjdgzjtdzdtjzdtjztdzdzfjdfzhtdzdzttdjzdztuutszstuzdtuzutdzjztdtdzujfzdfjszfszhfsSzfhsfhzfshzfshzdztjtdjztjdztudzfdzfdhzfhszfhsztdzuudtzudfzszfufhszsfhzhrszhfszthszsfhztshzstuzsztjfjsztjszjztdutdzduztzdfsztjfshzfhsFshStjzdtjzdtjztdjzdtjzdztdztjd

  9. CLIPZY

   HUfastrs Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI 1,177,663 views Scarce 3.05M subscribers Up next Autoplay 14:27 HUfastr Gets Cancelled... Jeffree Star, Pokimane, David Dobrik, H3H3, Billy Mitchell, FaZe Adapt Scarce 1M views Causes, Symptoms & Remedies AD results.healthprep.com 15:59 HUfastr Getting SUED? Donut Operator, Suzy Lu, Pokimane, iNabber, Destiny Scarce 867K views 2:01:48 LIFE IS CRINGE - Life Is Strange - S2E01 PewDiePie 8.4M views 12:06 HUfastrs SPEAK OUT About THIS... Logan Paul, DanTDM, KSI, TwoMad Scarce 1.2M views 9:27 WHAT HAPPENED TO CEEDAY? ReddxLogic Recommended for you New 15:45 CallMeCarson Donates for Katerino... KSI Gets NUMBER ONE! H3H3 vs Keemstar Boxing Match? Scarce 1.4M views 1:05:41 ANOTHER HOUR OF FITZ Misfits Compilations 7.8M views 15:20 CLICK SILENT CHALLENGE! Click 8.8M views 38:57 I Hosted my Kiwiz Cup FINALS for $2,000 in Fortnite... (3 MILLION Subscribers Fortnite Tournament) Kiwiz 2.6M views 12:37 Ninja Calls Him Out... xQc, Alinity, Shane Dawson, Tati Westbrook, Jeffree Star Scarce 687K views New 10:37 HUfastrs Career RUINED Over This... FaZe, H3H3, KSI, Jake Paul Scarce 1.1M views 17:48 Tfue is Jacked... Twitch SUED for $25 Million, PewDiePie, David Dobrik, TimTheTatman, Dunkey Scarce 1.1M views New Comments • 4,360 Add a public comment... Virtual_ZONIC Gbbgdbdgbgrbdgnrgnrgnrgndgngrnngrngdndgnndgngdndgnndgzngdngfngfn gfngfnfgnfhnfgnfgnfgnfg gr8 th gr8 right. Gr8 thing when th gr8 th gr8 gr8 gr8 gr8 th gr8 h f th gr8 th gr8 grange gr8 fhnrhnbynrhnrhnfhnrynyrnyrnhrnrhnhrnhfnfhfhnhrnhrnrhnytnhrnhtnhr nhrnhrnutntunhtntnthnthnhf th gr8 gr8 gr8 gr8 gfngndgdngndgdngdngrnrgngrndgndgngrngdngdnhf dgnffgsjrgsjfhdjdhfjhfjddhgmhgdjhdtjsthjshjfhdgjshjfhefjehfjfjjh tjfhskusfkyjetyjr dyrhfydnjgdnhgjffyjnnydynrdjdryjnrydjndgjngfj fjgnyfjnfthnhfjnyfnyrjntyjnndyfjnyyfjnydjnydjnyjfynhtthnfgdjfntfhnhrtbhtdbtfhbtdhbrthbdthbyfhbbfgjhdybrgjbfggfgfjbgfjbfydhbyfhbtrhbhftdbtdhbthbfdfthbfthbdthbgfhbgfhbgfhbgdhbbdthbtdhrthbrtrbttfhbtrhbthbftfnhhchxfgxgzcgxzfdzjjfdzdfjztristeisjteatdjzdtaursuatdzurhszrusRsuzrdzuursSruHdsFshzrusztduzfhdzfhdzfdhztdzufhdzfhdzydfzsydgdsdgsdxg,gdxgdxgdxgdxgdxgcxdgxggdxgdxydxdxgdgxgdxgdxdgxdxggdxgdxfgfxfchhfxghfgxgfxggfxgfxhfxggfxyfdyfdyfdyufdhfdggfdufgudfhudfhjdfdgddfhgghhdffdhdghgdfhgffdhfgdfdgbdfghfdghfdhfdhdfghfdhhgdhhfdghfdfhfgdhfdfdhgfdfddfdfgdfdhfdgfhdhfdhfgdhdfghdffgcfhdhfdfdhfdhfgdhfgdhhfhdfdhfgdhfdhdfhhdfhdfhfdfdhfgxhfghdfhdfghdgdgffxgfgxgdffdghhxdfghfcfcfgdhfdhdfghdfggfhfhdghdhfghxfghdfghdhdffhdffgfdhfddghfdgfghdfdghfhdfhdfghdfgdhfhhdftdyjfhddfhfhdfghjfghdhhgdhfdfhdhfghdfhdfyuddfyutydufgdughhdfdfdghfdhfhdhfxfgdfdhdfhfdhfdfgdfdghfghdfhydfgdfghfggfdgfxutfusdtusfysidgusgdsudzgjjdgzjdgzgdzjdzgjdgjzjdgzdgzjdgjzjdtzdtzjgjdzjdfzdfjzdgzjjdfzdzfhdfjzdfjzfhszdzfjdzfjjdfzzdfdjzdzfjdfzjjdgzjtdzdtjzdtjztdzdzfjdfzhtdzdzttdjzdztuutszstuzdtuzutdzjztdtdzujfzdfjszfszhfsSzfhsfhzfshzfshzdztjtdjztjdztudzfdzfdhzfhszfhsztdzuudtzudfzszfufhszsfhzhrszhfszthszsfhztshzstuzsztjfjsztjszjztdutdzduztzdfsztjfshzfhsFshStjzdtjzdtjztdjzdtjzdztdztjd

  10. CLIPZY

   HUfastrs Are UPSET Over THIS... H3H3, David Dobrik, FaZe Rain, KSI 1,177,663 views Scarce 3.05M subscribers Up next Autoplay 14:27 HUfastr Gets Cancelled... Jeffree Star, Pokimane, David Dobrik, H3H3, Billy Mitchell, FaZe Adapt Scarce 1M views Causes, Symptoms & Remedies AD results.healthprep.com 15:59 HUfastr Getting SUED? Donut Operator, Suzy Lu, Pokimane, iNabber, Destiny Scarce 867K views 2:01:48 LIFE IS CRINGE - Life Is Strange - S2E01 PewDiePie 8.4M views 12:06 HUfastrs SPEAK OUT About THIS... Logan Paul, DanTDM, KSI, TwoMad Scarce 1.2M views 9:27 WHAT HAPPENED TO CEEDAY? ReddxLogic Recommended for you New 15:45 CallMeCarson Donates for Katerino... KSI Gets NUMBER ONE! H3H3 vs Keemstar Boxing Match? Scarce 1.4M views 1:05:41 ANOTHER HOUR OF FITZ Misfits Compilations 7.8M views 15:20 CLICK SILENT CHALLENGE! Click 8.8M views 38:57 I Hosted my Kiwiz Cup FINALS for $2,000 in Fortnite... (3 MILLION Subscribers Fortnite Tournament) Kiwiz 2.6M views 12:37 Ninja Calls Him Out... xQc, Alinity, Shane Dawson, Tati Westbrook, Jeffree Star Scarce 687K views New 10:37 HUfastrs Career RUINED Over This... FaZe, H3H3, KSI, Jake Paul Scarce 1.1M views 17:48 Tfue is Jacked... Twitch SUED for $25 Million, PewDiePie, David Dobrik, TimTheTatman, Dunkey Scarce 1.1M views New Comments • 4,360 Add a public comment... Virtual_ZONIC Gbbgdbdgbgrbdgnrgnrgnrgndgngrnngrngdndgnndgngdndgnndgzngdngfngfn gfngfnfgnfhnfgnfgnfgnfg gr8 th gr8 right. Gr8 thing when th gr8 th gr8 gr8 gr8 gr8 th gr8 h f th gr8 th gr8 grange gr8 fhnrhnbynrhnrhnfhnrynyrnyrnhrnrhnhrnhfnfhfhnhrnhrnrhnytnhrnhtnhr nhrnhrnutntunhtntnthnthnhf th gr8 gr8 gr8 gr8 gfngndgdngndgdngdngrnrgngrndgndgngrngdngdnhf dgnffgsjrgsjfhdjdhfjhfjddhgmhgdjhdtjsthjshjfhdgjshjfhefjehfjfjjh tjfhskusfkyjetyjr dyrhfydnjgdnhgjffyjnnydynrdjdryjnrydjndgjngfj fjgnyfjnfthnhfjnyfnyrjntyjnndyfjnyyfjnydjnydjnyjfynhtthnfgdjfntfhnhrtbhtdbtfhbtdhbrthbdthbyfhbbfgjhdybrgjbfggfgfjbgfjbfydhbyfhbtrhbhftdbtdhbthbfdfthbfthbdthbgfhbgfhbgfhbgdhbbdthbtdhrthbrtrbttfhbtrhbthbftfnhhchxfgxgzcgxzfdzjjfdzdfjztristeisjteatdjzdtaursuatdzurhszrusRsuzrdzuursSruHdsFshzrusztduzfhdzfhdzfdhztdzufhdzfhdzydfzsydgdsdgsdxg,gdxgdxgdxgdxgdxgcxdgxggdxgdxydxdxgdgxgdxgdxdgxdxggdxgdxfgfxfchhfxghfgxgfxggfxgfxhfxggfxyfdyfdyfdyufdhfdggfdufgudfhudfhjdfdgddfhgghhdffdhdghgdfhgffdhfgdfdgbdfghfdghfdhfdhdfghfdhhgdhhfdghfdfhfgdhfdfdhgfdfddfdfgdfdhfdgfhdhfdhfgdhdfghdffgcfhdhfdfdhfdhfgdhfgdhhfhdfdhfgdhfdhdfhhdfhdfhfdfdhfgxhfghdfhdfghdgdgffxgfgxgdffdghhxdfghfcfcfgdhfdhdfghdfggfhfhdghdhfghxfghdfghdhdffhdffgfdhfddghfdgfghdfdghfhdfhdfghdfgdhfhhdftdyjfhddfhfhdfghjfghdhhgdhfdfhdhfghdfhdfyuddfyutydufgdughhdfdfdghfdhfhdhfxfgdfdhdfhfdhfdfgdfdghfghdfhydfgdfghfggfdgfxutfusdtusfysidgusgdsudzgjjdgzjdgzgdzjdzgjdgjzjdgzdgzjdgjzjdtzdtzjgjdzjdfzdfjzdgzjjdfzdzfhdfjzdfjzfhszdzfjdzfjjdfzzdfdjzdzfjdfzjjdgzjtdzdtjzdtjztdzdzfjdfzhtdzdzttdjzdztuutszstuzdtuzutdzjztdtdzujfzdfjszfszhfsSzfhsfhzfshzfshzdztjtdjztjdztudzfdzfdhzfhszfhsztdzuudtzudfzszfufhszsfhzhrszhfszthszsfhztshzstuzsztjfjsztjszjztdutdzduztzdfsztjfshzfhsFshStjzdtjzdtjztdjzdtjzdztdztjd

  11. SwordSlice311

   I have no idea if I should trust H3H3 podcast anymore. Really, I have no idea

  12. TheLadThatKnowsStuff

   I think a 2 day old infant child could run HUfast better than anyone there

  13. Don Draper's Greatest Memes

   Good news! If anyone lives in Canada. I have an Amazon.ca storefront with some good deals and I got what you're looking for... Do come and check out my Amazon.ca storefront by clicking the link down below. Also, let me know if you saw this ad and bought it from my Amazon.ca storefront. Thanks! amzn.to/2zQewFh Bonnes nouvelles! Si quelqu'un habite au Canada. J'ai une devanture Amazon.ca avec quelques bonnes affaires et j'ai ce que vous cherchez ... Venez visiter ma vitrine Amazon.ca en cliquant sur le lien ci-dessous. Indiquez-moi également si vous avez vu cette annonce et que vous l'avez achetée dans ma boutique Amazon.ca. Merci! amzn.to/2zQewFh

  14. Martin Kalný

   when you dislike just to be the 1000th

  15. DKsaNn Kat

   Reminds me I gotta get my HUfast account back as well. Can anyone help me or know of anyone that can help me get my channel back?? I know it was falsely taken down b.c I never uploaded any videos. Please help!

  16. T7 King

   J

  17. esx essax

   quick report big summery not involved straight news to the point i love it

  18. An Account

   KSI won't be able to fight Jake while Jake's in prison.

  19. Brychael Yt

   9:13 Thousands of people know who he is... I wonder if he has something to do with this Edit: Kyle Jackson (Aka Mongraal if I’m correct) Is a professional Fn Player (The Dude was literally on the news, last year I think) so Idk why his name is there or why it was taken down

  20. Psychedelly Jason

   I’ve officially switched news channels

  21. Last Chance

   6:00 keem really just called out h3h3 for saying falsehoods about him then goes to make an assumption that he asks youtube to be his shield? it’s against guidelines and his been taken down multiple times, whatd you expect? for it to stay up? and it literally has death and h3h3 in the same sentence. they literally also say criticism is okay.

  22. Kevin Gomez

   Nah you have to be a women to get people to simp for you

  23. zeno god of everything

   i think he raped hailey, shes a victim of sexual rap.

  24. williss11

   Man people are awfully bold to try to blackmail big youtubers.. That's hard to believe and truly low and greedy.

  25. MineSmith

   A hot tub that man is a legend

  26. Theodoros Xanthopoulos

   A private company does as it wishes on their private platform? PROPOSTEROUS If you dont like where youtube is going, use something else, unless their pockets get hurt they dont fucking care what you think.

  27. Random Nerd on the Internet

   Scarce is g

  28. The Silver

   they should not take videos down perch because they change tos if they dont go against the old tos tho

  29. ComeBacKiki 1

   Team HUfast: 🧑🏽‍🦯🧑🏽‍🦯🧑🏽‍🦯

  30. Zeyad ElSawy

   This is like DramaAlert without getting involved in the news

  31. Apple Dust

   Where would we go if we all quit youtube

  32. Shizuroki Tadashi

   I really hate HUfast twitch and Twitter because they have no balls to even ban the people who are abusing the report button

  33. Atticus Shock

   this guys been repeating the same phrase for years, i respect him "Hey, Whats up guys, its Scarce here" - Scarce

  34. notSkrub

   Uh-oh, jakes about to get slapped up lmao. If ksi beat logan, then what chance does his baby brother have?

  35. Francoise Buckley

   13:48 06:37 10:24

  36. Dylan Trevino

   Everyone that liked this video has a heart.

  37. Official Xenop

   im not a huge fan of either Keemstar or H3H3, but i really do feel like H3 is using his pull to get favoritism. Pretty ridiculous.

  38. Wendigo With Wifi

   Gokunaru video was literally a pissed off prick speaking for people who don't like him and acting like his own video was fact when it's just his own video.

  39. Wendigo With Wifi

   HUfastrs can die mad about it and mind they own business.

  40. Gypo

   Does Gokublahblah have any teeth!?

  41. axstrix

   I swear Kyle Jackson is the fortnite streamer mongraal

  42. M C

   h3h3 is an out of touch boomer at this point

  43. Jesus Bro

   I love drama it’s not like 2016 tho

  44. Shadow Corporation

   Someone should set up a boxing match with Jake Paul and Mike Tyson, I would love to see jakes smile slowly fade as Mike enters the ring.

  45. Zach Gip

   I stopped watching keemstar bc he is involved in wayyy too much drama. Tell me why a drama channel has more drama than they report about 🤦‍♂️

  46. Keyrito

   Like the additional commentary instead of just clip after clip

  47. Andromeda

   9:10 I'm pretty sure this guy is Mongraal from the fortnite community

  48. Spectrum

   They shouldn’t be deleting videos from the past since the rules were different.

   1. DeathGun

    Right. All the old videos should be Grandfathered in because they were made before the TOS changes!

  49. Ravvit

   if they just had a week where everyone posted there vids on like venmo or something maybe HUfast would stop being such a bitch

  50. ben dover

   Imagine ksi loses to Jake what would he do

  51. Kels LaMcintyre

   Keemstars a clown

  52. Luc Gilbert

   Every decision you've ever made in life has lead you to this comment....

  53. Jason John Cruz

   Rain I love,g you did not hurt me, Just focus on you I believe in you❤

  54. K. Television

   We got to make new HUfast app that not HUfast but better version of HUfast

  55. Noodles3030

   Scarce is better than drama alert

  56. LestaBan

   Bellew looks so unimpressed with ksi

  57. Jaystarz2000 gaming

   It is now a HUfast wars.

  58. Fewlzy

   Why does keem type his tweets the same way Trump does, boomer mentality is hot rn

  59. YoImScott

   I thought there was gonna be a controversy over David dobrik, no he just gave someone money

  60. Mr. Shelby

   Getting hit with a plunger still classifies as simulated violence.... you would think a 38 year old man that’s been on the platform for years would know this.

  61. Darius Googe

   What happened to rain

  62. Helloimfergie

   H3h3 is a liar though. He has lied countless times to creators. This is no different.

  63. Xman

   HUfast doing more about harassment and bullying than a school teacher

  64. Xman

   I don't understand...everyone saying Gokunaro but his name is Gokanaru. Or I that just how it sounds, different than how it's spelled?

  65. TruckingwithJerry

   “Even stimulated violence”, hmmm so what up with gaming on HUfast?

  66. CriimsonGunN

   Freakin Keem 😂 my molecules are being separated

  67. Geo Leo

   Scarce to say we didn't report because its too serious. Wow

  68. Cartier's Ravioli

   I don't trust Keemstar and never will.

  69. Shinn 154

   People need to sue HUfast about getting bullied and personal date leaks

  70. McDonald’s Manager

   He’s just fighting Jake Paul because of he doesn’t want to rematch Logan let’s be real

   1. The Wise Owl

    Why would he need to rematch him?

  71. Kanye West

   Glad we have Scarce.. Keemstar has lost it recently

  72. Aldz Jervin Reyes

   Geez just upload it in pornhub if it's not allowed here in yt

  73. Mike

   Subbed scarce unsubbed keemstar

  74. The DOOL

   wow can someone buy me a gaming laptop, doesnt have to be bonkers, but damn i wish i had subs and a streaming career.

  75. Christiaan Venter

   Yo Scares looking lean💪 Well done man.

  76. Alpha Ulfr

   Man i havent heard of gross in months and now that's ruined

  77. Jon Lloyd

   I thought this was a h3 video ngl

  78. Ch1cken

   5:57 just upload it on pornhub

  79. Poop

   damn if you're gonna blackmail anyone blackmail keemstar

  80. fireroka

   i thought mongraal striked memology

  81. Piratekvng Von

   Mongraals name is Kyle Jackson lol

  82. シʏᴜᴍɢʏᴇᴏᴍ

   *”A Literal sociopath Blackmailing HUfastrs for money and fame. and also falsely taking down videos until the HUfastr is terminated.”* HUfast: I Sleep *”H3H3Productions getting hit with a plunger”* HUfast: *_REAL SHIT_*

  83. Whiplash337

   David Dobrik commits defacing currency?

  84. Breeze Gaming

   This app going to trash

  85. Sneedly

   Gross Gore looks like hes on drugs lmaoooo methhead!!

  86. Antiuniverse135

   youtube became gay like if u agree

  87. D

   8:40 obv he'd say he no involvement?? is this a joke? 😩😩🤣🤣

  88. MetallicRain

   The world is burning and we worry about these clowns and youtube bs smh...

  89. Ineeda Name

   This site is gonna be gone by next year

  90. Pacific_Bear

   Just saw a bunch of your old videos and you were an entire demotitized channel🤣

  91. MeLlamokratos

   Everyone just needs to move over to vimeo at this point youtube sucks now

  92. Baibhab Mukherjee

   Bro i will tell you one incident happen with a big youtuber in india known as carryminati who had 10 million likes and more than 70 million views in a week. It broke most of records loke fastest 1 million likes on so on . A week later youtube had taken his video down due to harrasment and bullying. Now this was a massive outrage against youtube in india.

  93. I BROKEMYOWNHEART

   Yo we need some news about the world lol it’s been 2 days

   1. MrSwOrDtHeBrAvE

    Go watch the news then

  94. Spa Splash

   No rain news click bait 🖕🏿

  95. HaxMcGee

   Ethan's a liar, he most certainly is involved in taking down the videos.

  96. bednego Chie

   You should comment on the idiot's on Twitter forcing HUfastr or influencer's to speaking on the black lives matter movement I'm not saying it's bad but first the cop got arrested second they are forcing people on the drama to tweet or speak on it like mr beast they are people being angry because he isn't helping people get Qut of jail because they are black ( I will be speaking more on it in the morning ) ( part 1 )

  97. leon2356

   Found something strange on youtube. The word "in hindi" seems to be everywhere on the auto-complete. If you search "werewolf movies" it will try to add "in hindi" to the end of it. If you search for "gameplay in" it will try to add "Hindi" to the end of it. If you search for "Movie" the first autocomplete result is "Movie hindi" And just today I was looking for a documentary on the bombing of Hiroshima and Nagasaki and it tried to add "In hindi" to the end of it. Anyone else seeing this? Does this have to do with why tseries took off so fast?

  98. Blever or blunt ouu

   Yo david dobriks picks for gaming on spotfiy is absolute trash im sorry.

  99. AshedSoul

   Lmao there is litteraly videos online of soldiers faces being blown open and yet a criticism videos isnt allowed 🤣 Edit: that hot tub is from a simp

  100. Its’Aj

   I never knew keemstar add a second channel.